Lubisz gry planszowe i towarzyskie? Słusznie! Rozwijają kreatywność, wspomagają rozwój poznawczy i intelektualny każdego człowieka. Dlatego uruchamiamy konkurs, w którym możesz wygrać Dixit - grę, która bije rekordy popularności.

Co zrobić, aby wygrać?

1. Polub fanpage "Kreatywne dzieciaki".

2. Udostępnij post z konkursem.

3. Napisz w komentarzu pod postem, jaki masz pomysł na kreatywne warsztaty dla naszych dzieciaków.

Przeczytaj regulamin i baw się razem z nami!

***

REGULAMIN KONKURSU PROJEKTU „AKADEMIA ODKRYWCÓW KREATYWNOŚCI” ORGANIZOWANEGO PRZEZ STOWARZYSZENIE WIOSNA ODBYWAJĄCEGO SIĘ NA PORTALU SPOŁECZNOŚCIOWYM „FACEBOOK”.

Postanowienia ogólne

§1.

1. Niniejszy regulamin, zwany dalej „Regulaminem”, określa zasady, zakres i warunki uczestnictwa w konkursie dla członków zespołów/kolegiów AKADEMII ODKRYWCÓW KREATYWNOŚCI, zwanym dalej „Konkursem”.

2. Konkurs jest przeprowadzany na portalu społecznościowym „Facebook” na profilu prowadzonym przez Organizatora pod adresem https://www.facebook.com/Kreatywne-Dzieciaki-1603031886636302/?fref=ts.

3. Przystąpienie do Konkursu jest równoznaczne z akceptacją przez uczestnika Regulaminu. Uczestnik zobowiązuje się do przestrzegania określonych w nim zasad, jak również potwierdza, iż spełnia wszystkie warunki, które uprawniają go do udziału w Konkursie.

4. Organizatorem Konkursu jest Stowarzyszenie Wiosna z siedzibą w Krakowie przy ul. Berka Joselewicza 21, 31-031 Kraków, wpisane do Rejestru Stowarzyszeń, Innych Organizacji Społecznych i Zawodowych, Fundacji i Publicznych Zakładów Opieki Zdrowotnej Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Krakowa-Śródmieścia w Krakowie, XI Wydział Gospodarczy pod numerem KRS 0000050905, posiadające numer NIP 675-12-87-092, posiadające numer REGON 356510550, zwane dalej „Organizatorem”.

5. Działalność Organizatora regulują odpowiednie przepisy prawa oraz jego statut dostępny na stronie internetowej www.wiosna.org.pl.

6. Konkurs nie jest w żaden sposób sponsorowany, popierany ani przeprowadzany przez serwis „Facebook”, ani też nie jest z nim związany.

7. Portal społecznościowy „Facebook” nie ponosi odpowiedzialności za organizację i przebieg Konkursu.

Zasady konkursu

§2.

1. Konkurs dedykowany jest wolontariuszom AKADEMII ODKRYWCÓW KREATYWNOŚCI oraz ich podopiecznym i odbywają się na internetowym portalu społecznościowym „Facebook”, na profilu KREATYWNE DZIECIAKI, prowadzonym przez Organizatora, zwanym dalej „Profilem”.

2. Konkurs rozpocznie się w dniu 19 kwietnia 2016 r. i będzie trwać do dnia 25 kwietnia 2016 r.

3. Nad prawidłowością przeprowadzenia Konkursu oraz nad przestrzeganiem Regulaminu w trakcie trwania Konkursu będzie czuwała powołana przez Organizatora komisja, zwana dalej „Komisją”.

4. W skład Komisji wchodzą:

1) Koordynator projektu AKADEMIA ODKRYWCÓW KREATYWNOŚCI

2) Kierownik merytoryczny

3) Asystent ds. promocji

5. W Konkursie mogą brać udział wyłącznie osoby fizyczne. Uczestnik może przystąpić do Konkursu tylko jeden raz.

6. W Konkursie nie mogą brać udziału osoby świadczące na rzecz Organizatora usługi na podstawie umowy o pracę lub odpłatnych umów cywilnoprawnych.

7. Uczestnikami konkursu są wolontariusze Stowarzyszenia WIOSNA oraz ich podopieczni. Konkurs realizowany jest w ramach AKADEMII ODKRYWCÓW KREATYWNOŚCI. Projekt AKADEMII ODKRYWCÓW KREATYWNOŚCI dofinansowano ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego.

8. Uczestnicy wpisują propozycje pomysłów na kreatywne warsztaty w komentarzach pod postem „Masz pomysł na kreatywne warsztaty? Wpisz tematykę i krótki opis proponowanych warsztatów w komentarzu i wygraj…. "

9. Po zakończeniu Konkursu Komisja wybiera zwycięzcę konkursu.

10. W Konkursie nagrodzony zostanie jeden najwyżej oceniony przez Komisję pomysł.

Ogłoszenie wyników Konkursu i nagrody

§3.

1. Ogłoszenie wyników Konkursów zostanie umieszczone najpóźniej do dnia 25 kwietnia 2016 r. na profilu społecznościowym KREATYWNE DZIECIAKI oraz na stronie internetowej Projektu AKADEMIA ODKRYWCÓW KREATYWNOŚCI prowadzonej pod adresem http://kreatywni.wiosna.org.pl/.

2. Zwycięska osoba zostanie dodatkowo powiadomiona o wynikach Konkursu przez Organizatora drogą mailową.

3. Nagrodą w Konkursie jest gra edukacyjna.

4. Nagroda zostanie przekazana zwycięzcy Konkursu na koszt Organizatora do końca kwietnia 2016 roku.

5. Organizator poinformuje laureatów o terminie realizacji nagrody.

6. Nagrody rzeczowe nie podlegają zamianie na inne ani zamianie na ekwiwalent pieniężny.

Dane osobowe

§4.

1. Przystępując do Konkursu uczestnik wyraża zgodę na przetwarzanie przez Organizatora jego danych osobowych udostępnionych przez niego w ramach uczestnictwa w Konkursie w celu umożliwienia przeprowadzenia Konkursu oraz publicznego informowania o jego uczestnikach i zwycięzcach zgodnie z Regulaminem, a także w celach związanych z wykonywaniem działalności statutowej przez Organizatora tj. promowania podejmowanych przez niego akcji społecznych oraz informowania o współpracy z podmiotami go wspierającymi - drogą pocztową, telefoniczną, poprzez pocztę elektroniczną lub wiadomości wysyłane w ramach portalu społecznościowego „Facebook”.

2. Administratorem danych osobowych uczestników Konkursu jest Organizator - Stowarzyszenie WIOSNA z siedzibą w Krakowie przy ul. Berka Joselewicza 21, 31-031 Kraków.

3. Organizator dba o należytą ochronę danych osobowych przekazanych mu przez uczestników Konkursu zgodnie z obowiązującymi przepisami ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych, w szczególności nie przekazuje tych danych innym podmiotom do realizacji ich własnych celów.

4. Uczestnik Konkursu ma prawo wglądu do treści swoich danych osobowych, ich poprawiania oraz usuwania.

5. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, lecz ich brak uniemożliwia wzięcie udziału w Konkursie.

Reklamacje

§5

1. Wszelkie reklamacje dotyczące sposobu przeprowadzenia Konkursu lub jego organizacji uczestnicy mogą zgłaszać w terminie 7 dni od daty ogłoszenia wyników wyłącznie w formie pisemnej, listem poleconym na adres ul. Berka Joselewicza 21, 31-031 Kraków z dopiskiem: „AOK– reklamacja”.

2. Wszelkie reklamacje zgłoszone przez uczestników Konkursu w sposób określony w ust. 1 będą rozwiązywane i rozstrzygane przez Komisję w terminie 14 dni roboczych od daty ich doręczenia.

3. Decyzje Komisji w przedmiocie reklamacji podejmowane będą większością głosów w formie pisemnej uchwały. Od decyzji Komisji nie przysługuje odwołanie. W przypadku równej liczby głosów decydujące znaczenie ma głos Przewodniczącego Komisji.

4. Odpowiedź na reklamację będzie przesyłana uczestnikowi Konkursu za pośrednictwem poczty elektronicznej lub listem poleconym.

5. Wszelkie zapytania i sugestie związane z Konkursem uczestnicy Konkursu mogą przesyłać Organizatorowi drogą elektroniczną na adres poczty elektronicznej firmy Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript..

Postanowienia końcowe

§6

1. Organizator zastrzega sobie prawo weryfikacji, czy uczestnicy Konkursu spełniają warunki określone w Regulaminie oraz w przepisach prawa. Naruszenie Regulaminu lub odpowiednich przepisów prawa może powodować wykluczenie danej osoby z Konkursu i uprawnia Organizatora do odmowy przyznania nagrody.

2. Wszelkie informacje na temat Konkursu uczestnicy mogą uzyskać kontaktując się z Organizatorem pod adresem email: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.. Odpowiedzi będą udzielane w ciągu 3 dni roboczych.

3. Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany Regulaminu, które obowiązują od dnia ich umieszczenia na stronie, na której organizowany jest Konkurs w zakładce „Regulamin”. Dodatkowo Organizator poinformuje na tej stronie internetowej o fakcie dokonania zmiany Regulaminu.

4. Uczestnik Konkursu, który nie zgadza się na zmianę Regulaminu, może złożyć oświadczenie o rezygnacji z udziału w Konkursie w terminie do siedmiu dni od dnia jej ogłoszenia w sposób określony w ust. 3. Oświadczenie może być dokonane w formie pisemnej lub za pomocą poczty elektronicznej na adres Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript..

5. Prawem właściwym dla rozstrzygania sporów pomiędzy uczestnikiem Konkursu a Organizatorem powstałych na gruncie Regulaminu jest wyłącznie prawo polskie.

6. W zakresie, w jakim nie narusza to praw konsumentów, sądem właściwym do rozstrzygania sporów na gruncie Regulaminu jest sąd miejscowo właściwy dla siedziby Organizatora.

7. Regulamin wchodzi w życie w dniu udostępnienia go publicznie na stronie internetowej, na której przeprowadzany jest Konkurs, tj. w dniu 19.04.2016 r.