Dwa miesiące wakacyjnego odpoczynku to idealny moment na nadrabianie książkowych zaległości! Wspólnie z naszym partnerem – Stowarzyszeniem Edukacji Nieformalnej KULTURAtka – organizujemy konkurs, w którym możecie zdobyć nowe pozycje na półki Wasze i Waszych Akademiowych podopiecznych.

Co zrobić, aby wygrać? To proste: ODKRYJCIE WASZĄ KREATYWNOŚĆ!

1. Stwórzcie razem coś kreatywnego: pracę plastyczną, techniczną, wiersz, opowiadanie itp.

2. Zróbcie zdjęcie swojej pracy lub przygotujcie tekst formacie PDF.

3. Wyślijcie zdjęcie lub tekst na adres: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript., podając w wiadomości Wasze imiona i nazwiska oraz miasto, z którego pochodzicie.

4. Czekajcie na wyniki, poinformujemy Was i nich mailowo oraz za pośrednictwem profilu społecznościowego "Kreatywne dzieciaki".!

5. Zdjęcia zwycięskich prac zostaną opublikowane na profilu społecznościowym "Kreatywne dzieciaki".

Do wygrania aż 10 książek, które otrzymaliśmy od wydawnictw za pośrednictwem "Stowarzyszenie Edukacji Nieformalnej KLTURAtka!" Spośród nadesłanych prac wyłonimy dwa zwycięskie zespoły i przyznamy dwa wyróżnienia. Zwycięzcy otrzymają po trzy książkowe egzemplarze, a do rąk wyróżnionych trafią po dwie pozycje.

Książki dla wygranych i wyróżnionych wylosujemy z poniższej listy:

1. Brandon Mull, Baśniobór (Wydawnictwo Wilga)

2. Magdalena Kordel, Uroczysko (Znak)

3. Dominika Słowik, Atlas: Doppelganger (Znak)

4. Jennifer Chambliss Bertman, Pożeracze książek (Wydawnictwo Wilga)

5. Anna Arno, Okna (Zeszyty Literackie)

6. Joanna Dziwak, Gry losowe (Ha!art)

7. Wojciech Dutka, Kartagińskie Ostrze (Wydawnictwo Albatros)

8. Jon Scieszka, Franek Einstein i silnik alternatywny (Wydawnictwo Wilga)

9. Erazm Majewski, Doktor Muchołpapski (Małe Zeszyty)

10. Anna Moczulska, Bajki, które zdarzyły się naprawdę (Znak)

Jest o co walczyć! Przeczytaj regulamin i zachęć swojego podopiecznego do wspólnej zabawy!

***

REGULAMIN KONKURSU PROJEKTU „AKADEMIA ODKRYWCÓW KREATYWNOŚCI” ORGANIZOWANEGO PRZEZ STOWARZYSZENIE WIOSNA ODBYWAJĄCEGO SIĘ NA PORTALU SPOŁECZNOŚCIOWYM „FACEBOOK”.

Postanowienia ogólne

§1.

1. Niniejszy regulamin, zwany dalej „Regulaminem”, określa zasady, zakres i warunki uczestnictwa w konkursie dla członków zespołów/kolegiów AKADEMII ODKRYWCÓW KREATYWNOŚCI, zwanym dalej „Konkursem”.

2. Konkurs jest przeprowadzany na portalu społecznościowym „Facebook” na profilu prowadzonym przez Organizatora pod adresem https://www.facebook.com/Kreatywne-Dzieciaki-1603031886636302/?fref=ts.

3. Przystąpienie do Konkursu jest równoznaczne z akceptacją przez uczestnika Regulaminu. Uczestnik zobowiązuje się do przestrzegania określonych w nim zasad, jak również potwierdza, iż spełnia wszystkie warunki, które uprawniają go do udziału w Konkursie.

4. Organizatorem Konkursu jest Stowarzyszenie Wiosna z siedzibą w Krakowie przy ul. Berka Joselewicza 21, 31-031 Kraków, wpisane do Rejestru Stowarzyszeń, Innych Organizacji Społecznych i Zawodowych, Fundacji i Publicznych Zakładów Opieki Zdrowotnej Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Krakowa-Śródmieścia w Krakowie, XI Wydział Gospodarczy pod numerem KRS 0000050905, posiadające numer NIP 675-12-87-092, posiadające numer REGON 356510550, zwane dalej „Organizatorem”.

5. Działalność Organizatora regulują odpowiednie przepisy prawa oraz jego statut dostępny na stronie internetowej www.wiosna.org.pl.

6. Konkurs nie jest w żaden sposób sponsorowany, popierany ani przeprowadzany przez serwis „Facebook”, ani też nie jest z nim związany.

7. Portal społecznościowy „Facebook” nie ponosi odpowiedzialności za organizację i przebieg Konkursu.

Zasady konkursu

§2.

1. Konkurs dedykowany jest wolontariuszom AKADEMII ODKRYWCÓW KREATYWNOŚCI oraz ich podopiecznym i odbywa się na internetowym portalu społecznościowym „Facebook”, na profilu KREATYWNE DZIECIAKI, prowadzonym przez Organizatora, zwanym dalej „Profilem”.

2. Konkurs rozpocznie się w dniu 1 czerwca 2016 r. i będzie trwać do dnia 8 czerwca 2016 r.

3. Nad prawidłowością przeprowadzenia Konkursu oraz nad przestrzeganiem Regulaminu w trakcie trwania Konkursu będzie czuwała powołana przez Organizatora komisja, zwana dalej „Komisją”.

4. W skład Komisji wchodzą:

1) Koordynator projektu AKADEMIA ODKRYWCÓW KREATYWNOŚCI

2) Kierownik merytoryczny

3) Asystent ds. promocji

5. W Konkursie mogą brać udział wyłącznie osoby fizyczne. Uczestnik może przystąpić do Konkursu tylko jeden raz.

6. W Konkursie nie mogą brać udziału osoby świadczące na rzecz Organizatora usługi na podstawie umowy o pracę lub odpłatnych umów cywilnoprawnych.

7. Uczestnikami konkursu są wolontariusze Stowarzyszenia WIOSNA oraz ich podopieczni. Konkurs realizowany jest w ramach AKADEMII ODKRYWCÓW KREATYWNOŚCI. Projekt AKADEMII ODKRYWCÓW KREATYWNOŚCI dofinansowano ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego.

8. Uczestnicy konkursu w wysyłają na maila Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. fotografię, zdjęcie rysunku lub tekst pokazujący jak są kreatywni. W wiadomości wpisują imię i nazwisko wolontariusza i dziecka oraz miasto z którego pochodzą.

9. Po zakończeniu Konkursu Komisja wybiera zwycięzcę konkursu.

10. W Konkursie nagrodzony zostanie jeden najwyżej oceniony przez Komisję pomysł.

Ogłoszenie wyników Konkursu i nagrody

§3.

1. Ogłoszenie wyników Konkursów zostanie umieszczone najpóźniej do dnia 12 czerwca 2016 r. na profilu społecznościowym KREATYWNE DZIECIAKI oraz na stronie internetowej Projektu AKADEMIA ODKRYWCÓW KREATYWNOŚCI prowadzonej pod adresem http://kreatywni.wiosna.org.pl/.

2. Zwycięska osoba zostanie dodatkowo powiadomiona o wynikach Konkursu przez Organizatora drogą mailową.

3. 3. Najlepsze pomysły zostaną nagrodzone nagrodami książkowymi, wybranymi losowo z listy: Brandon Mull, Baśniobór (Wilga), Magdalena Kordel, Uroczysko (Znak), Dominika Słowik, Atlas: Doppelganger (Znak), Jennifer Chambliss Bertman, Pożeracze książek (Wilga), Anna Arno, Okna (Zeszyty Literackie), Joanna Dziwak, Gry losowe (Ha!art), Wojciech Dutka, Kartagińskie Ostrze (Wydawnictwo Albatros), Jon Scieszka, Franek Einstein i silnik alternatywny (Wilga), Erazm Majewski, Doktor Muchołpapski (Małe zeszyty), Anna Moczulska, Bajki, które zdarzyły się naprawdę (Znak).

4. Nagroda zostanie przekazana zwycięzcy Konkursu na koszt Organizatora do końca czerwca 2016 roku.

5. Organizator poinformuje laureatów o terminie realizacji nagrody.

6. Nagrody rzeczowe nie podlegają zamianie na inne ani zamianie na ekwiwalent pieniężny.

Dane osobowe

§4.

1. Przystępując do Konkursu uczestnik wyraża zgodę na przetwarzanie przez Organizatora jego danych osobowych udostępnionych przez niego w ramach uczestnictwa w Konkursie w celu umożliwienia przeprowadzenia Konkursu oraz publicznego informowania o jego uczestnikach i zwycięzcach zgodnie z Regulaminem, a także w celach związanych z wykonywaniem działalności statutowej przez Organizatora tj. promowania podejmowanych przez niego akcji społecznych oraz informowania o współpracy z podmiotami go wspierającymi - drogą pocztową, telefoniczną, poprzez pocztę elektroniczną lub wiadomości wysyłane w ramach portalu społecznościowego „Facebook”.

2. Administratorem danych osobowych uczestników Konkursu jest Organizator - Stowarzyszenie WIOSNA z siedzibą w Krakowie przy ul. Berka Joselewicza 21, 31-031 Kraków.

3. Organizator dba o należytą ochronę danych osobowych przekazanych mu przez uczestników Konkursu zgodnie z obowiązującymi przepisami ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych, w szczególności nie przekazuje tych danych innym podmiotom do realizacji ich własnych celów.

4. Uczestnik Konkursu ma prawo wglądu do treści swoich danych osobowych, ich poprawiania oraz usuwania.

5. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, lecz ich brak uniemożliwia wzięcie udziału w Konkursie.

Reklamacje

§5

1. Wszelkie reklamacje dotyczące sposobu przeprowadzenia Konkursu lub jego organizacji uczestnicy mogą zgłaszać w terminie 7 dni od daty ogłoszenia wyników wyłącznie w formie pisemnej, listem poleconym na adres ul. Berka Joselewicza 21, 31-031 Kraków z dopiskiem: „AOK– reklamacja”.

2. Wszelkie reklamacje zgłoszone przez uczestników Konkursu w sposób określony w ust. 1 będą rozwiązywane i rozstrzygane przez Komisję w terminie 14 dni roboczych od daty ich doręczenia.

3. Decyzje Komisji w przedmiocie reklamacji podejmowane będą większością głosów w formie pisemnej uchwały. Od decyzji Komisji nie przysługuje odwołanie. W przypadku równej liczby głosów decydujące znaczenie ma głos Przewodniczącego Komisji.

4. Odpowiedź na reklamację będzie przesyłana uczestnikowi Konkursu za pośrednictwem poczty elektronicznej lub listem poleconym.

5. Wszelkie zapytania i sugestie związane z Konkursem uczestnicy Konkursu mogą przesyłać Organizatorowi drogą elektroniczną na adres poczty elektronicznej firmy Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript..

Postanowienia końcowe

§6

1. Organizator zastrzega sobie prawo weryfikacji, czy uczestnicy Konkursu spełniają warunki określone w Regulaminie oraz w przepisach prawa. Naruszenie Regulaminu lub odpowiednich przepisów prawa może powodować wykluczenie danej osoby z Konkursu i uprawnia Organizatora do odmowy przyznania nagrody.

2. Wszelkie informacje na temat Konkursu uczestnicy mogą uzyskać kontaktując się z Organizatorem pod adresem email: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.. Odpowiedzi będą udzielane w ciągu 3 dni roboczych.

3. Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany Regulaminu, które obowiązują od dnia ich umieszczenia na stronie, na której organizowany jest Konkurs w zakładce „Regulamin”. Dodatkowo Organizator poinformuje na tej stronie internetowej o fakcie dokonania zmiany Regulaminu.

4. Uczestnik Konkursu, który nie zgadza się na zmianę Regulaminu, może złożyć oświadczenie o rezygnacji z udziału w Konkursie w terminie do siedmiu dni od dnia jej ogłoszenia w sposób określony w ust. 3. Oświadczenie może być dokonane w formie pisemnej lub za pomocą poczty elektronicznej na adres Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript..

5. Prawem właściwym dla rozstrzygania sporów pomiędzy uczestnikiem Konkursu a Organizatorem powstałych na gruncie Regulaminu jest wyłącznie prawo polskie.

6. W zakresie, w jakim nie narusza to praw konsumentów, sądem właściwym do rozstrzygania sporów na gruncie Regulaminu jest sąd miejscowo właściwy dla siedziby Organizatora.

7. Regulamin wchodzi w życie w dniu udostępnienia go publicznie na stronie internetowej, na której przeprowadzany jest Konkurs, tj. w dniu 01.06.2016 r.